In beeld


Grootschalig energie opwekken

Aan het woord is Marco Berkhout, Programmamanager Regionale Energie Strategie (Provincie Noord-Holland).

In de media horen en lezen we weleens iets over de Regionale Energie Strategie, kortweg de RES. Maar wat is dat nou precies?

Marco: “De RES is een document waarin we voor de regio beschrijven hoe en waar we grootschalig duurzame elektriciteit (zon en wind) gaan opwekken We kijken daarbij ook naar de infrastructuur voor energie. Alle keuzes maken we met elkaar vanuit een regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.”

Wat betekent deze strategie voor Amstelveen?

Marco: “Ook in Amstelveen en de regio daaromheen wordt nu gezocht naar mogelijkheden voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit. Voor de inwoners van de gemeente betekent dit dat er door middel van een aantal gesprekken (ateliers) gezamenlijk gezocht wordt naar mogelijkheden.

Welke stappen zijn er al gezet in Amstelveen?

Marco: “De gemeente Amstelveen heeft samen met de andere gemeenten binnen de deelregio Amstelland inmiddels een aantal gesprekken gevoerd. Met andere woorden de gezamenlijke zoektocht is gestart. In een ‘foto-document energie en ruimte’ (stap 1) is in beeld gebracht wat er al opgewekt wordt aan duurzame energie, wat er nog in de pijplijn zit en wat er in theorie mogelijk opgewekt kan worden aan duurzame energie. Vervolgens hebben deskundigen en belanghebbenden, waaronder ambtenaren van de betrokken gemeenten, per deelregio in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn om duurzame energie op te wekken. Dit is gebeurd aan de hand van verschillende mogelijkheden (scenario’s), waarin gekeken is naar mogelijke locaties voor windmolen en zonneweiden. De scenario’s zijn geen eindproduct, maar een onderdeel van het proces om te komen tot het conceptplan. De scenario’s worden vervolgens in de gemeente Amstelveen in een lokaal ateliers besproken (stap 3).”

Wat staat er voor Amstelveen de komende tijd op de planning?

Marco: “Het lokale atelier voor Amstelveen met de verschillende mogelijkheden die er zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie is op 3 februari. Bij deze lokale consultatie betrekt de gemeente partijen die een gemeente brede dan wel lokaal belang vertegenwoordigen. Ze streven ernaar dat hierbij publieke, private en maatschappelijke partijen meedenken.

Wat is het verschil tussen de RES en de Transitievisie Warmte?

Marco: “Grofweg gaat de RES over grootschalige opwek van duurzame energie. De Transitievisie Warmte laat daarbij op wijkniveau zien wat de beste warmte oplossing is en hoe deze in de wijk wordt geïmplementeerd.”

Wat is nog meer handig om te weten voor inwoners van Amstelveen?

Marco: “Iedereen kan meepraten en dit moedigt de gemeente ook aan. Bij het verrijken van de scenario’s, het bespreken van de concept-RES, de Transitievisie Warmte… Voor bewoners die willen meedoen en meedenken is de gemeente aanspreekpunt. Wilt u meepraten op 3 februari of heeft u een vraag? Mail die dan naar energietransitie@amstelveen.nl.”

Deel dit artikel: