COLUMN


Welke energie verwarmt Amstelveen in 2030?

Het afgelopen jaar zijn er verschillende onderzoeken gedaan en is er overleg gevoerd met diverse instanties om Amstelveen voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas. Het is voor inwoners en andere partijen in de stad van belang dat zo snel mogelijk bekend wordt welke alternatieven voor aardgas beschikbaar komen in hun wijk en per wanneer. Deze informatie is bijvoorbeeld belangrijk bij het nemen van investeringsbeslissingen, zoals het wel of niet vervangen van een Cv-installatie.

Samen optrekken is cruciaal

Gemeenten zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moeten zij eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. Amstelveen wil deze visie al in 2020 maken. Bij het opstellen van deze Transitievisie Warmte rekent de gemeente per wijk de alternatieven voor aardgas door en bepaalt welk alternatief de voorkeur geniet (op basis van kosten en keuzevrijheid). De Transitievisie Warmte bevat ook een wijk-voor-wijkstappenplan die alle partijen houvast geeft voor de planning. Daarna volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. De wijkuitvoeringsplannen worden samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald. De maatschappelijke kosten, kosten voor bewoners/gebouweigenaren en de lokale situatie worden meegewogen.

Floor Gordon


“In de Transitievisie Warmte staan de voorstellen voor aardgasvrij koken en verwarmen”
Komt u naar het stadsgesprek op 31 maart?
“Over de Transitievisie Warmte gaan we met u in gesprek”

Amstelveen wil dat de Transitievisie Warmte Amstelveen en de wijkuitvoeringsplannen breed gedragen worden. Daarom gaan we vroegtijdig in gesprek met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Inwoners en ondernemers kunnen meepraten via de website Denkmee.amstelveen.nl en door middel van een Stadgesprek in P60 op dinsdag 31 maart. Vragen die hierin centraal staan zijn: Hoe bereik je een aardgasvrije wijk? Gaat de wijk over op geothermie, biomassa- of waterstofgas of helemaal elektrisch? Blijft de wijk op een gasnetwerk of wordt er een warmtenet aangelegd? De gemeente overlegt daarnaast met woningcorporaties, netbeheerders, vastgoedeigenaren en medeoverheden over de Transitievisie Warmte.


Wilt u ook meedenken? Houdt de website Denkmee.amstelveen.nl en de site amstelveen.nl/duurzaam dan in de gaten. Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden voor het Stadsgesprek op 31 maart? Stuur dan een mail naar energietransitie@amstelveen.nl.

Deel dit artikel: